Mostrando entradas con la etiqueta dirigentes catalanes. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta dirigentes catalanes. Mostrar todas las entradas

dirigentes catalanes a su señor Rey Felipe V

Qué bien trataban los dirigentes catalanes a su señor Rey Felipe V cuando visitó Barcelona en 1701. Solo les faltó limpiarle el culo a lametones. ¿Cataluña, estado independiente? jajaja 😂 Ay, que me meo. Jacobus Gold. 


dirigentes catalanes a su señor Rey Felipe V


Dilluns als I de agost MDCCI. En aquest dia fonch lo jurament dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors en la forma acostumada y següent, ço és, que entre las deu y nou horas de la matinada arribaren en la present casa de la Diputació los senyors deputats y oÿdors que acabaven, acceptat lo senyor oÿdor real, que no vingué per no trobar-se en la present ciutat per a jurar lo senyor oÿdor real novament extret y se’n anaren en lo concistori; vingueren també los magnífichs acessors y advocat fiscal y encontinent de estos junts sas senyorias donaren ordre als veguers del concistori que anassen avisar als senyors deputats y oÿdors novament extrets y serca las onse horas vingueren a la dita present casa en la forma acostumada y següent: primer lo senyor oÿdor militar y després lo eclesiàstich y lo mateix orde servaren los senyors deputats, venint primer lo real y consequutivament vingué lo senyor deputat militar y després lo eclesiàstich, los quals senyors deputats y oÿdors novament extrets vingueren en forma de brassos acompañats, ço és, los eclesiàstics al mitg de un cavaller y ciutedà, los militars de un eclesiàstichy secular y lo real al mitg de un eclesiàstich //2v // y cavaller. Foren rebuts al cap de la escala per los magnífichs acessors y advocat fiscal cada un respective com anave venint y, després de haver feta oració a la capella petitat de Sant Jordi, que per dit effecte estava molt ben adornada, se’n entraren en lo aposento a hont fan residència los dits magnífichs acessors y advocat fiscal dit lo concistori vell. 

DENOMINACIÓN DE LA LENGUA VALENCIANA DEL SIGLO XIII AL XVI

els furs de Valencia DENOMINACIÓN DE LA LENGUA VALENCIANA DEL SIGLO XIII AL XVI 1ª Part. Decir en primer lugar, que muchos de ...